نام نام خانوادگی   رشته
  دکتر آریز نصرت پور   مهندسی برق-  الکترونیک 
 دکتر محمد هژیر مظفری مهندسی برق-  الکترونیک 
دکتر هومن مریدویسی مهندسی برق-  الکترونیک 
دکتر اهون شریفی مهندسی برق-  الکترونیک 
دکتر گوران حسنی فرد مهندسی برق - کنترل
دکتر صلاح بهرام ارا مهندسی برق - قدرت 
دکتر فرید آدابی  مهندسی برق - قدرت 
دکتر مهران جامی  مهندسی برق - قدرت 
دکتر امین کریمی  مهندسی برق - قدرت