معرفی و شرح وظایف

مهارتهای بالینی(پراتیک)

مراکز درمانی همکاری کننده با دانشکده 

برنامه کارآموزی ها

اهداف رفتاری دانشجویان

لاگ بــوک (Log Book)

مقررات کارآموزی در عرصه

آزمون پایان دوره کارشناسی