معرفی

دفتر مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج از نیمسال اول 95-94 فعالیت خود را در راستای ارتقاء وتوسعه هرچه بیشتر کیفیت آموزش رشته پرستاری ومامایی در پی دستور معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نموده است . فعالیتهای این دفتر در قالب پنج کمیته ذیل اجرایی گردید است.

1- کمیته توانمندی اعضای هیات علمی

2- کمیته ارزشیابی اساتید

3- کمیته برنامه ریزی درسی

4- کمیته پژوهش در آموزش ودانش پژوهی

5- کمیته مشورتی دانشجویان ودانش آموختگان

6- کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی 

 

شرح وظایف دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی وفرایند های آموزش درا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاد دهی- یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی وارزشیابی به گروه های آموزشی واعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش

دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی سازمان مرکزی