دروس گذرانده پیش دانشگاهی جز تعداد دروس گذرانده مورد نیاز جهت شرکت در امتحان جامع (127 واحد قبولی) محاسبه نمی شود و واحدهای قبل از امتحان جامع می بایستی به 127 واحد برای شرکت در امتحان جامع برسد.

دانشجویانی که در امتحان جامع موفق به اخذ نمره قبولی شده اند از ترم بعد از امتحان می بایستی هر ترم معدل ترمی 14 و نمره قبولی دروس بعد ازامتحان جامع 12 داشته باشند تا انتخاب واحد آنها به طور مشروط نباشد.

برای ثبت دروس کارورزی 2 گذراندن کلیه کارورزی های شماره یک و همچنین پایان نامه 1 و 2 الزامی است و در نیمسالی که کارورزی های 2 انتخاب می شوند بجز دروس کارورزی 2 و پایان نامه شماره 3 هیچ درس دیگری نباید ثبت شود.