-زمان ثبت درخواستها توسط دانشجویان 15/4/ لغایت 15/5 جهت هر نیمسال اول و 15/9 لغایت 30/9 جهت نیمسال دوم هر سال تحصیلی میباشد – واحد های دانشگاه  بر اساس جدول همطرازی به 10 گروه تقسیم شده اند

- شرایط میهمان وانتقال در 12 ماده ( ماده 1 : ازدواج بعد ازثبت نام در آزمون  - ماده 2 : خانواده شاهد وایثارگران  - ماده 3 : بیماری ومعلولین – ماده 4 : حذف گردید – ماده 5 : چند دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل  - ماده 6 : جدول همطرازی موافقت بین واحدهای مبداء ومقصد – ماده 7 : فوت والدین بعد از ثبت نام در آزمون –ماده 8 :  همسرو فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی – ماده 9 :همسر وفرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی – ماده 10 : ورزشکاران وقهرمانان ملی – ماد11 : همسر وفرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونین ریئس جمهور ، استانداران وسفراء – ماده 12 :کمیسیون موارد خاص

-هزینه های ثابت ومتغیر در واحدهای مقصد قابل پرداخت مبیاشد ونیاز به مراجعه حضوری دانشجو نمی باشد وفقط از طریق سامانه به آدرس سایتی www.stu.iau.ir  قابل انجام است

- لازم به ذکر است ماده 4 آیین نامه که مربوط به سرپرستی بود باتوجه به اینکه احکام صادره در معانی مختلفی صادرمی شود توسط سازمان مرکزی حذف گردید.