شوراهای تخصصی استان 

شوراهای تخصصی استان از ترکیب معاونان مربوطه واحد های دانشگاهی تشکیل و براساس آئین نامه سازمان مرکزی ،رئیس شورا مشخص و با تایید و حکم دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه استان منصوب می شود . شوراهای تخصصی با تشکیل کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و استفاده از امکانات دبیرخانه هیات امناء و واحد های دانشگاهی استان وظایف محوله را مطابق مقررات و آئین نامه ها ، زیر نظر رئیس دبیرخانه هیات امناء استان عهداه دار و به شرح زیر هستند:

تبصره : شوراهای تخصصی در استان ها و شوراهای عالی یا راهبردی صرفا در سازمان مرکزی دانشگاه فعالیت دارند.

  • شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان
  • شورای دانشجویی ، فرهنگی استان
  • شورای پژوهش وفناوری استان
  • شورای اداری ومالی استان
  • شورای عمرانی استان
  • شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان
  • شورای زنان فرهیخته استان
  • شورای ورزشی استان