شرح وظایف رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان 

1- هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد دبیرخانه هیأت امناء استان

2- هماهنگی و همکاری در برگزاری شوراها، کمیسیون­ها، کمیته­ها و کارگروه­های استانی زیر نظر دبیر هیأت امناء استان با راهبری مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

3- تهیه گزارش­های تحلیلی از عملکرد واحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و ارائه پیشنهادات به دبیرهیأت امناء استان به منظور پایش مستمر

4- پیگیری برگزاری مستمر و کارشناسانه کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

5- پیگیری تشکیل جلسات کمیته نظارت هیأت امناء استان و ارسال گزارشات کمیته نظارت هیأت امناء استان به اعضاء حداقل دوبار در سال و ارسال یک نسخه از آن به مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

6- پیگیری مفاد ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی طرح ها و برنامه های در دست اجرای واحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و رعایت برنامه زمانبندی

7- تهیه رویه های اجرایی لازم برای هماهنگی دراجرای بخشنامه ها، وظائف و دستورالعمل­های صادره سازمان مرکزی دانشگاه و هیأت امناء استانی با همکاری دبیرهیأت امناء استان طی مراحل قانونی

8- تجمیع، تأیید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات درخواستی سازمان مرکزی از واحدها و مراکز استان به سازمان مرکزی

9- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی جهت شناسایی نیروهای انسانی مناسب برای اداره امورواحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان

10- شرکت در جلسات هیأت امناء استان بدون حق رأی

11- مسئولیت تهیه تدارکات لازم و مورد نیاز دبیرخانه جهت اجرایی شدن وظایف محوله

12- همکاری و هماهنگی کامل با مرکز هماهنگی امور استان ها و هیأت امناء استانی دانشگاه

13- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات