Skip navigation links
صفحه اصلی
حوزه ریاست
معاونت ها
دانشکده ها
دانشجویان
استادان
همایشها و سمینارها
نشریات علمی پژوهشی
تماس با ما
معاونت پژوهشی
اداره امور کتابخانه ها 

رئیس اداره :

 نام و نام خانوادگی احمد سفیری
مدرک و رشته تحصیلی فوق لیسانس - تربیت بدنی
 پست الکترونیک
شماره تماس
  آدرس دفتر کار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

 

 

 

قابل توجه کاربران محترم

جهت دسترسی به گزارش های استنادی نشریات به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی برای تعیین ضریب مجلات علمی کشورهای اسلامی و نمایه استنادی علوم به زبانهای فوق به منظور ارزیابی دانشمندان، رشته های موضوعی موسسات و دانشگاه ها از طریق لینکهای زیر یا سایت پایگاه استنادی جهان اسلام(www.isc.gov.ir) اقدام نمائید:

گزارش های استنادی نشریات:Journal Citation Reports)JCR)

نمایه استنادی علوم:Science Citation Index )SCI) 

درعصر حاضر اطلاعات بخش حياتي و جدايي ناپذير براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف قلمداد مي شود. افراد در عصر «انفجار اطلاعات» و از سوي ديگر «آلودگي اطلاعات» به اطلاعات جامعي نيازمندند که طبقه بندي شده و در اسرع وقت در اختيار آنها قرار گيرد. امروزه سازمان ملل متحد وضعيت کتابخانه هاي کشورهاي جهان را به عنوان يکي از شاخص هاي رشد کيفي و کمّي کشورها به حساب مي آورد.

درچنين عصری دانشگاهها سردمدار پيشرفت وتوسعه تحقيقات وتوليد دانش بوده ودرفرهنگ سازی وگسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انساني دارای اهميت می باشند که دراين مورد نقش به سزائی ايفا می کنند وهمواره اين کتابخانه ها به عنوان ارائه کنندگان اطلاعات مطرح بوده اند. کتابخانه های دانشگاهی جزئی از ساختار سازمانی دانشگاه بوده وبه خاطرخدمت به اهداف سازمان موجوديت پيدا کرده است لذا هدف آن بايد پيشبرد دانشگاه درجهت ادای وظايفش باشدجون اهميت اين کتابخانه ها روز به روز بيشتر می شودوبه عنوان مرکز گردآوری واشاعه اطلاعات علمی ونيز تامين امکانات تحقيق برای پژوهشگران از اهميت زيادی برخوردار است وبه قدری در سيستم دانشگاهی تنيده شده که تصويردانشگاه بدون کتابخانه غيرممکن می باشد.

 

 

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در دي ماه سال 1368 با چهارصد عنوان کتاب کار خود را به صورت رسمي آغاز نمود. امروز کتابخانه هاي دانشگاه از يک کتابخانه مرکزي و چهار کتابخانه قمر در دانشکده هاي پرستاري– مامايي، علوم انساني، دانشکده کشاورزي ، يک سالن مرجع مرکزي و نيز سايت اطلاع رساني تشکيل شده است. در اين ميانه بد نيست که بدانيم مقدمات پايه گذاري تعدادی کتابخانه هاي عمومي در خوابگاه هاي دانشجويي نيز بنا نهاده شده است. جامعه مخاطب کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج را دانشجويان، اعضاء هيئت علمي ، دانشجويان واحد سما، کارکنان واحد و محققاني تشکيل مي دهند که بنا بر نيازهاي اطلاعاتي خويش به کتابخانه ها مراجعه مي کنند.

متأسفانه تا قبل از سال 1381 به دليل عدم وجود برنامه پارس آذرخش درکتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي ،متمرکز بودن خدمات، انجام بسياري از امور فني کتابخانه از جمله فهرست نويسي، امانات،... به صورت دستي و سنتي، مستندات دقيقي در رابطه با شاخص هاي بررسي کتابخانه اي وجود ندارد و بسياري از آمار قبل از اين سال به صورت تقريبي ذکر گرديده است.

خوشبختانه امروز برای کليه کتابخانه های اين واحد دانشگاهی سيستم نرم افزار پارس آذرخش به صورت شبکه تحت سرور واحد وتحت شبکه جهانی وب نصب ومشغول ارائه منابع اطلاعاتی به مراجعه کنندگان می باشد.

اهداف و وظايف اداره امور کتابخانه های دانشگاه : 

         مديريت و نظارت بر بكارگيري نيروي انساني متخصص در كليه كتابخانه هاي دانشگاه .

         مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابداري تحت شبكه دانشگاه .

         فهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي و لاتين موجود در دانشگاه .

         ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي براي كتب، مجلات، پايان نامه ها و ديسكهاي موجود در كتابخانه ها.

         نظارت و هماهنگي در خصوص سفارش و خريد منابع چاپي و الكترونيك و بانكهاي اطلاعاتي.

         مديريت و اجراي مراحل سفارش، دريافت، تفكيك و توزيع مجلات به كتابخانه هاي تابعه واحد .

         برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي اطلاع يابي و منابع الكترونيك براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه .

         اصلاح و ارتقاء آيين نامه جامع امانت و گردش مواد كتابخانه هاي دانشگاه به منظور يكسان سازي مقررات در سطح دانشگاه.

         تامين، فراهم آوري و ساماندهي مجموعه ديسكهاي آموزشي و تشكيل بانك CD .

         ارائه خدمات مشاوره در زمينه استانداردسازي كتابخانه هاي دانشگاه در زمينه هاي فيزيكي، وسايل و تجهيزات.

         تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه مركزي .

 

 چشم انداز   

         تهيه، سازماندهي  ونگهداري منابع  چاپي و  الكترونيكي معتبر. 

          آموزش ، تعليم و تقويت مهارت هاي اطلاع يابي دانشجويان واعضاي هيئت علمي دانشگاه. 

         فراهم آوري دستيابي و به كار گيري انواع منابع اطلاعاتي .

         تسهيل در  دسترسي به  اطلاعات از طريق مشاركت در اشتراك منابع.

         جلب رضايت مراجعه كننده از طريق انتقال منابع و پاسخگويي با كيفيت مناسب.

         ايجاد محيطي صميمي و دوستانه در كتابخانه  به منظور پاسخگويي به نيازهاي آموزشي وپژوهشي كاربران دانشگاه وديگر مجامع  علمي و دانشگاهي كشور

         به كار گيري استانداردهاي علوم كتابداري و  اطلاع رساني پزشكي در اجراي كليه امور کتابخانه

         آموزش و ارتقاء سطح دانش كتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه به طوری كه به  بهترين نحو پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي كاربران دانشگاه باشند.

بخش های مختلف کتابخانه :

مديريت

از وظايف مديريت کتابخانه اين واحد دانشگاهی می توان به  برنامه ريزي، سازمـانـدهي، بسيج منـابـع و امـكانات، جهت دهي، هماهنگي، گزارش دهي ، بودجه بندي وکنترل اشاره نمودکه با بهره گيری از اين وظايف در راستای رسيدن به اهداف سازمانی تلاش می کند.

فنی (ثبت ،فهرست نویسی وآماده سازی)

بخش فني و فهرست نويسي که در هر کتابخانه وجود دارد وظايفي از قبيل آماده سازي و ثبت کتاب در دفاتر ثبت کتابخانه و تهيه ي اطلاعات کتاب شناختي از قبيل فهرست توصيفي و تحليلي کتاب را برعهده دارد .

 فهرست نويسی بر اساس قواعد فهرست نويسی انگلوامريکن و با استفاده از نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمريکاست .فرايند فهرست نويسی به صورت رايانه ای و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش صورت می پذيردضمناً اين بخش مجهز خط اينترنت بوده و از ابزار فني و فهرست نويسي برخوردار می باشد.

منابع مورد استفاده براي سازماندهي مجموعه كتابها در اين بخش عبارت است از:

  •           سر عنوانهاي موضوعي فارسي
       
  •           فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان
  •           كتابشناسي ملي ايران(CD )
  •          گسترش هاي رده بندي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
  •          وب سايت كتابخانه ملي
  •          پایگاه کتابخانه کنگره
  •          National Union Catalog
  •          پایگاه www.worldcat.com

مخزن

بعد از انجام مراحل فنی (ثبت، فهرست نويسی وآماده سازی) ، منابع اطلاعاتی به مخزن منتقل وچيدمان کتابها بر اساس رده بندی LC کنگره آمریکا انجام می شود.

امانت

اين بخش کاملاً مکانيزه بود و ضمناً مجهز به دستگاه بارکد خوان مي باشد و کليه اطلاعات کتابها و کارتهاي عضويت از طريق اين دستگاه  بر روي سيستم امانت ثبت مي گردد و کليه اعمال امانت و جستجوي کتاب از طريق کامپيوتر ونرم افزار سيستم پارس آذرخش صورت می گيرد.

مراجعه کنندگان می توانند به صورت حضوری  به کتابخانه مراجعه و پس از جستجوي کتاب از طريق کامپيوتر درخواست خود را به بخش امانت اعلام و کتاب مربوطه را تحويل ويا به صورت غير حضوری به وب سايت کتابخانه به آدرس www.lib.iausdj.ac.ir   مراجعه و ضمن جستجوی منابع اطلاعاتی بااستفاده از کلمه عبور اخذ شده از کتابخانه، کتاب مورد نظر خود را رزرو نمايند.

مرجع ، نشریات وپايان نامه ها

دراين بخش کليه منابع اطلاعاتی مرجع (فارسی وغيرفارسی) وکليه نشریات وپايان نامه های دانشجوئی قرار گرفته ومراجعين می توانند از اين منابع فقط در سالن مربوطه استفاده نمایند.

کتابخانه تحت وب

از مهرماه سال 1387 نرم افزار پارس آذرخش تحت وب در دانشگاه نصب وکليه عزیزان می توانند با مراجعه به وب سايت کتابخانه به آدرس www.lib.iausanandaj.ac.ir  از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های اين واحد دانشگاهی مطلع شوند.

کتابخانه ديجيتالی(ROSE-NET)

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی حاوی دهها میلیون خلاصه مقاله (در بانکهای اطلاعاتی معتبر)، بیش از 16000 ژورنال علمی تمام متن /تمام تصویر از هزاران ناشر بزرگ، متوسط وکوچک ،اطلاعات 2/2 میلیون پایان نامه معتبر واخرین کنفرانسهای بین المللی، بیش از 1300 کتاب الکترونیکی تمام متن ودهها مرجع ودائره المعارف تخصصی در اختیار اساتید، پزشکان وپژوهشگران می باشد که اولین گام جهت استفاده از منابع الکترونیکی ثبت نام کامل وصحیح در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.ثبت نام فقط از محیط دانشگاه وبه دو صورت زير می باشد:

1-      مراجعه به وب سایت دانشگاه به آدرس: iausdj.ac.ir  وکلیک بر روی منوی ROSE-NET .

2-      مراجعه به وب سایت www.digitallibraryplus.com .

جهت کسب اطلاعات بیشتر واخذ دفترچه راهنمای کامل استفاده از کتابخانه دیجیتال به اداره امور کتابخانه ها مراجعه نماید.

نام ونشانی کتابخانه های واحد سنندج 

نام كتابخانه ها

تلفن

نشاني

مرکزی

3- 3288661

داخلی3 17

خیابان پاسداران – سه راه ادب – سايت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

مرجع

3-3288661

داخلی 156

خیابان پاسداران – سه راه ادب – سايت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

پرستاری ومامائی

داخلی 158

3-3288661

خیابان پاسداران – سه راه ادب – سايت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

علوم انسانی

6-6626454

شهرک سعدی – دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

دامپزشکی وکشاورزی

4-6387112

کلیومتر 15 جاده سنندج – کرمانشاه – دانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

آمار منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه ها ي واحد سنندج به تفکیک دانشکده ها

 

 

رديف

 

انسانی

کشاورزی

مرکزی

پرستاری

جمع

1

مساحت

281

218

398

100

997متر

2

سال تاسيس كتابخانه

82

78

68

83

-

3

مساحت سالن مطالعه

80

110

192

100

482متر

4

تعداد اعضاء فعال

2015

1890

6145

600

10650

5

تعداد عنوان كتب مرجع فارسي

784

208

888

108

1988

6

تعداد عنوان كتب مرجع  غيرفارسي

52

80

270

72

474

7

تعداد جلد كتب مرجع فارسي

1938

522

1986

207

4653

8

تعداد جلد كتب مرجع  غيرفارسي

67

120

696

120

1002

9

تعداد عنوان كتب غيرمرجع فارسي

9009

6802

18857

3040

37708

10

تعداد عنوان كتب غيرمرجع  غيرفارسي

586

630

2808

382

4406

11

تعداد جلد كتب غيرمرجع فارسي

23686

13317

45486

7132

89621

12

تعداد جلد كتب  غيرمرجع  غيرفارسي

585

1230

4532

491

6838

13

تعداد مجله ونشريه خارجي

7

17

38

22

84

14

تعداد مجله ونشريه داخلي

132

95

200

80

507

15

تعداد عنوان نوارولوح فشرده

150

275

1159

1617

3201

تعداد کل جلد كتب

 102135

 

آیین نامه  استفاده و امانت  مواد از کتابخانه های دانشگاه

نظربه اهمیت کتاب وکتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در در کتابخانه های دانشگاه و حفظ و نگهداری منابع و اعمال روشهای یکنواخت و هماهنگ در خدمات امانت مواد کتابخانه ای به کلیه اعضای کتابخانه ها اعم از دانشجو و هیئت علمی و کارکنان وسایرین این آیین نامه در شورای تخصصی کتابخانه های دانشگاه مورخ 3/11/86 مطرح و به تصویب رسیده است و از آن تاریخ قابل اجرا میباشد.

 

ماده 1: استفاده کنندگان

 استفاده کنندگان از امکانات کتابخانه به سه گروه  تقسیم میشوند:

الف- اعضای هیئت علمی.

ب -  دانشجویان دانشگاه در سطوح مختلف کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکترا و دوره های تکمیلی.

ج- کلیه کارکنان دانشگاه که عضویت آنها بر حسب نیاز ایشان به منابع مورد پذیرش کتابخانه ها قرار گرفته باشد.

 

ماده2:شرایط عضویت واستفاده از کتابخانه

1-2 اعضای هیئت علمی با ارائه حکم کارگزینی دانشگاه+یک قطعه عکس 4*3وپرکردن فرم مخصوص عضویت.

2-2 دانشجویان دانشگاه با ارائه فتوکپی کارت دانشجویی +پرینت انتخاب واحد+یک قطعه عکس و پرکردن فرم مخصوص عضویت.

3-2 کارکنان دانشگاه با ارائه معرفی نامه ازکارگزینی واحد مربوطه+ یک قطعه عکس  پرکردن فرم مخصوص عضویت وتائید مسئول کتابخانه مربوطه.

 

ماده3:تاخیردراستردادبه موقع کتاب

1-3درصورت تاخیردربرگشت کتاب , به ازای هرروزتاخیرمبلغ500 ریال بع عنوان جریمه توسط سیستم به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.

2-3 درصورت تاخیر در برگشت کتاب توسط هریک ازاعضاء می بایست ، فیش بانکی به شماره حساب 1020بانک ملی شعبه دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج واریزواصل فیش به کتابخانه تحویل گردد.

 

ماده4:مفقودیاناقص شدن منابع

چنانچه هریک ازمنابع امانت گرفته شده مفقود،مخدوش یا اوراق وتصاویری ازآن بریده وناقص شود،امانت گیرنده موظف است عین اصل آن یا آخرین ویرایش را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.

 

ماده5: منابعی که امانت داده نمی شوند:

1-5 کتابهای نایاب ومنحصر به فرد (کتابهای قدیمی ونسخه های خطی).

2-5 کتابهای مرجع (رفرنس).

3-5 مجلات جاری.

4-5 پایان نامه های تحصیلی .

 

ماده6: تسویه حساب

1-6 هرنوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان ،ازقبیل انتقال، انصراف ازتحصیل، جابجایی ، مهمان شدن ونظایرآن منوط به ارائه برگه تسویه حساب از کتابخانه است .

2-6 سایرامانت گیرندگان،اعم از اعضای هیات علمی ،کارکنانی که منتقل ، بازنشسته وبازخرید می شوند، یا از ماموریت های درازمدت و فرصت مطالعاتی استفاده می کنند، یا به هر ترتیب به خدمت آنان خاتمه داده می شود، ملزم به دریافت تسویه حساب ازکتابخانه و تحویل آن به کارگزینی می باشند.

3-6 دانشجویان فارغ التحصیلی که ملزم به ارائه پایان نامه هستند می بایست با کتابخانه محل تحصیل خود تسویه حساب نمایند.

 

ماده7: به منظورحفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:

1-7 اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی واخلاقی.

2-7 حفظ کامل سکوت و آرامش .

3-7 عدم استعمال دخانیات .

4-7 حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه.

5-7 رعایت احترام به کارکنان کتابخانه .

6-7 پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضاء.

7-7 پرهیز ازخوردن و آشامیدن در سالن های مطالعه.

 
لینک های مفید | حسابرسي مشتركين اينترنت | پست الکترونیک | کتابخانه دانشگاه | کتابخانه دیجیتال | سامانه ثبت نام | همایش ها و سمینارها | اعضای هیات علمی

تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج محفوظ است.